obszaryt ekonomiczna i przemysłowe dają wiel miejsc pracy. Zdjęcie autorstwa David McBee z Pexels

Pojęcia budownictwa cz2

Projektant:

 Zdjęcie breno Assis
Planowanie miasta

obowiązki:

opracowanie projektu budowlanego,uzyskanie wymaganych opinii, uzgodnień, rozwiązań projektowych,sprawowanie nadzory autorskiego na żądanie inwestora lub właściwego organu,Projektant na obowiązek zapewnić sprawdzenie projektu architekt – bud pod względem zgodności z przep. prawa przez osobę posiadającą uprawnienia bud do projektowania bez ograniczeń .

1.prawa:

wstęp na teren budowy i dokonywanie zapisów w dzienniku budowy dotyczącej tej realizacji,wnioskowania wpisem do dziennika bud wstrzymania robót bud w razie stwierdzenia możliwości powstania zagrożenia lub wykonywania ich niezgodnie z projektem.

Kierownik budowy (robót):

obowiązki:

protokolarne przejęcie przez inwestora i odpowiednie zabezpieczenie terenu bud, prowadzenie dokumentacji bud,zapewnienie geodezyjnego wytyczenia obiektu oraz zorganizowanie kierowania budową obiektu bud,wstrzymanie robót bud w przypadku stwierdzenia możliwości powstania zagrożenia oraz bezzwłoczne zawiadomienie o tym właściwego organu,zawiadomienie inwestora o wpisie do dziennika budowy wnioskującym wstrzymanie robót bud z powodu niezgodności z projektem,realizacja zleceń wpisanych do dziennika budowy,zgłaszanie inwestorowi do sprawdzenia lub odbioru wykonywanych robót ulegających zakryciu bądź zanikających oraz zapewnienie:

  • dokonania prób i sprawdzenie instalacji,
  • urządzeń tech i przewodów kominowych przed zgłoszeniem do odbioru,
  • przygotowanie dokumentacji powykonawczej,
  • zgłaszanie obiektu do odbioru odpowiednim wpisem do dziennika budowy,
  • uczestniczenie w czynnościach odbioru, zapewnienie usunięcia wad i przekazanie inwestorom oświadczenia.

Prawa:

  • występowanie do inwestora o zmiany w rozwiązaniach projektowanych,
  • ustosunkowanie się w dzienniku bud do zaleceń w nim zawartych.

Inspektor nadzoru inwestorskiego:

obowiązki:

reprezentowanie inwestora na bud przez sprawowanie kontroli,sprawdzenie jakości wykonywanych robót wybudowanych wyrobów,sprawdzenie i odbiór bud sięgających zakryciu lub zanikających, uczestniczenie w próbach i odbiorach tech instalacji itp.,potwierdzenie faktyczne wykonywanych robót i usunięcie wad oraz kontrolowanie rozliczeń budowy na żądanie inwestora,

prawa:

zawieszone na czas od 1-5wydawanie kier bud robót polecenia potwierdzone wpisem do dziennika budowy,żądanie od kierowników bud robót dokonywania poprawek bądź ponowne wykonywanie robót, a także wstrzymania dalszych robót bud w przypadku, gdy kontynuacja mogłaby wywołać zagrożenie, bądź niezgodność z projektem lub lub prowadzeniem budowy.

13.Odpowiedzialność zawodowa uczestników procesu budowlanego.

Odpowiedzialności tej podlegają osoby wykonujące samodzielne funkcje techniczne, które dopuściły się występków lub wykroczeń:

zostały ukarane w związku z wykonywaniem samodzielnych funkcji tech w budownictwie,wskutek rażących błędów lub zaniedbań, które spowodowały zagrożenie życia, zdrowia ludzi itp.,nie spełniają lub spełniają niedbale swoje obowiązki,uchylają się od podjęcia nadzoru autorskiego.

Postępowanie w sprawach odpowiedzialności zawodowej wszczyna się na wniosek organu państw. nadzoru bud, złożony po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego. Odpowiedzialność powoduje sama czynność, a nie prawna sfera jego powstania. Do kar zaliczamy:

upomnienie,upomnienie z jednoczesnym nałożeniem obowiązków złożenia w wyznaczonym terminie egzaminu,zakazu wykonywania samodzielnej funkcji tech na okres od 1 – 5 lat połączonego z obowiązkiem złożenia egzaminu. Jest to najsurowsza kara i powinna być wymierzana w przypadku znacznego społecznego niebezpieczeństwa czynu, odmowy złożenia egzaminu i gdy pomimo dwukrotnego upomnienia sprawca dopuścił się czynu powodującego odpowiedzialność zawodową.

W sprawach I instancji orzeka wojewoda po przeprowadzeniu rozprawy adm. O ukaraniu rozstrzyga jednoosobowo organ adm państw.

Organem odwoławczym jest: główny inspektor nadzoru bud. Postępowanie przed nim toczy się w trybie kpa. Ukaranemu służy po wyczerpaniu środków prawnych skarga do NSA.

Przedawnienie ścigania następuje po upływie 3 lat od dopuszczenia się czynu. Nie można wszcząć postęp. Po upływie 6 m-cy od powzięcia przez organ wiadomości o dopuszczeniu się czynu. Decyzję o ukaraniu doręcza się pracodawcy ukaranego, właściwemu stowarzyszeniu, organowi, który wydał ukaranemu uprawnienia bud. Głównemu inspektorowi nadzoru bud, właściwemu ministrowi pełniącemu specjalistyczny nadzór bud. Zatarcie kary następuje po upływie:

2 lat w przypadku ukarania upomnieniem,

3 lat od złożenia egzaminu, w przypadku ukarania upomnieniem z obowiązkiem poddania się egzaminowi – 5 lat po przywróceniu uprawnień bud i złożeniu nakazanego egzaminu.O zatarciu kary orzeka wojewoda.

14.Zakres i formy nadzorczych rozstrzygnięć w procesie bud.

Prawne formy realizacji zadań państw. nadzory bud. Nad realizacją form pr. bud czuwać mają organy, którym zlecone zostały funkcje państw. nadzoru bud. Działania tego orzecznictwa – 2 formy:

w bliższym precyzowaniu pr. bud przez stanowienie normatywnych aktów wykonawczych o pr. bud,określenie sytuacji prawa konkretnego podmiotu za pomocą aktu adm.

Przy realizacji funkcji nadzoru bud podst rolę spełniają czynności kontrolne, które mają na celu:ocenę zamierzeń podmiotów pr. bud i korygowanie niezgodnych z przep pr. sytuacji.

Kryteria oceny nie mogą być zawsze dostatecznie ścisłe i ocena musi być dokonywana za pomocą innych pozaprawnych kryteriów. Na ocenę mają wpływ czynniki subiektywne, np.: poziom wiedzy oceniającego. W rezultacie oceny następuje przyznanie lub odmowa udzielenia lub odmowa udzielenia określonego uprawnienia bądź nałożenia określonego obowiązku. Następuje to poprzez wydanie decyzji adm (pozwolenia, nakazy, zakazy).

Decyzje uprawniające (pozwolenia). Pozytywna decyzja wydania w wyniku kontroli wstępnej przez organ państw, jest pozwolenie niezależnie od nadawanych jej nazw szczególnych. Szczególną formą pozwolenia jest milczenie organu przez okres przekraczający 30 dni od otrzymania zgłoszenia o zamierzonej budowie lub rozbiórce.

Pozwolenia o charakterze podmiotowym są to decyzje uprawnień nadawczych (bądź cofanych) podmiotom pr. bud nie związanego bezpośrednio z procesem bud. Należy do nich zaliczyć: uprawnienia bud, wpis na listę rzeczoznawców bud, który jest decyzją uprawniającą do wykonywania czynności rzeczoznawcy, czyli jest powołaniem na spełnienie tych funkcji.

Skreślenie z listy rzeczoznawców następuje w formie decyzji adm. Uprawnienia bud mogą być zawieszone na czas 1-5 lat. Orzeczeniem o nałożeniu kary w trybie odpow zawodowej oraz w przypadku nie zaliczenia egzaminu w 2 terminie jest równoznaczne z utratą uprawnień bud.

Pozwolenia o charakterze przedmiotowymsą zróżnicowane w zależności od przedmiotu realizacji, instrumentem prawnym reglamentacji w procesie bud jest decyzja adm a niekiedy przybierają formę szczególną tj. udzielenie pozwolenia na stosowanie niektórych materiałów bud oraz pozwolenia na odstępstwa od przep tech-bud.

Pozwolenie na odstępstwo od przep.bud art.9 przep tech-bud są bezwzględnie obowiązujące. Pr. bud dopuszcza możliwość odstępstwa od zastosowania określonego przepisami pod warunkiem iż odstępstwo nie będzie zagrażało życiu ludzi i bezpieczeństwa mienia, ograniczenia dostępu obiektu dla osób niepełnospr., pogorszenia warunków wodno-sanitarnych i użyteczności oraz stanu srodowiska. Zgodę na odstępstwo wyraża org.państw.nadz.bud po uzyskaniu upoważnienia ministra. Podanie o wyrażenie zgody należy wnieść do organu I instancji, który drogą służbową za pośrednictwem wojewody i inspektora nadzoru bud wystąpi do właściwego ministra o upoważnienie. Wyrażenie zgody lub jej odmowa następuje w formie postanowienia, na które nie przysługuje środek prawny. Występując o pozwolenie na budowę inwestor zobowiązany jest do podania projekt budowy wraz z opiniami, uzgodnieniami i porozumieniami. Zgoda na odstępstwo winna być udzielona przed przystąpieniem do prac projektowych.

15.Organy państwowego nadzoru budowlanego.

Jego pierwowzorem była policja bud. Termin ‘nadzór” w znaczeniu prawnym ozn właściwości organu nadrzędnego do wywierania wpływu na działalność organu porządkowego. Podmioty pr. bud podporządkowane są prawu i nad przestrzeganiem tego prawa sprawować mają organy państw.nadzoru bud oraz uprawnione zostały do stosowania aktów władztwa. Układ ten nie ma nic wspólnego z instytucją admin. Prawa ustrojowego. Wg pr. bud z 1928r. celem państwow.nadzoru bud było zapobieganie wszelkim niebezpieczeństwom dla życia, zdrowia, mienia, oraz dla porządku publ. Wg ust.z 1961r. państw.nadzór bud ma wpłynąć by nadzorowane organy i osoby wykonywały swoje zadanie, nie zaniedbywały obowiązków i nie przekroczyły uprawnień oraz zapobiegać szkodom gospodarczym wynikającym z pożarów, sił ludzkich itp. W zakresie podmiotowym ust.z 1928r. państw,nadzór bud podlegały podmioty nie będące państwow. Jednostkami. Wg ust z 1961r. państwow.nadz.bud poddane zostały wszystkie aktualne procesy bud. Pr. bud wprowadziło podział zadań pań.nadz.bud. wyodrębniając 2 funkcje:

sprawowanie pań.nadzoru urbanistyczno-bud obejmującego sprawy

realizacji inwestycji budowlanych z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,kształtowaniem środowiska oraz zapewnienia ochrony tego środowiska w działaniu budowlanym i przy użytkowaniu obiektów bud

sprawowanie państw.nadzoru tech-bud obejmującego sprawy zapewnienia bezpieczeństwa ludzi i mienia w projektach przy wykonywaniu robót bud itp.

16.Pojęcie nadzoru budowłanego:

nadzorem bud nazywamy ogół czynności pr, których celem jest zapobiegania wszelkim niebezpieczeństwom dla życia, mienia, oraz dla porządku publ, a które zagrażać mogą w związku z wykonywaniem robót publ. lub niewłaściwym utrzymaniem budynków,

państw.nadz.bud. która ma wpływać by nadzorowane organy i osoby wykonywały swoje zadani, nie zaniedbywały obowiązków i nie przekraczały uprawnień,

państw.nadz.bud. – pr.bud. wprowadziło aby zapobiec szkodom gospod. chaotycznej oraz zapewnić przestrzeganie bezpieczeństwa dla umów i mienia przy wykonywaniu robót bud.,zadaniem państw.nadz.bud.jest czuwanie aby przepisy bud i zasady sztuki bud były przestrzegane.Wykonywanie swoich zadań nadz.bud posługuje się aktami adm. w formie nakazów, zakazów i pozwoleń bud.

17.Ewolucja organizacji państwowego nadzoru budowlanego.

Podział zadań państw.nadz.bud. w myśl ust. z 1961r. przyczynił się do podziału na obiekty budownictwa powszechnego i specjalistycznego. Obiektami budownictwa powszechnego są: budynki oraz urządzenia związane z budynkami, obiekty inżynierskie służące do celów szkolnictwa, nauki, zdrowia, pomników i innych – obiekty architektury ogrodowej, kapliczki i inne obiekty kultu religijnego. Obiektami budownictwa specjalistycznego są –obiekty inżynierskie w zakładach przemysłu energetycznego, wodnego, gazowniczego –obiekty związane z komunikacją i łącznością, urządzenia techniczne –obiekty budowlane służące celom wojskowym. W praktyce koncepcja ta doprowadziła do rozczłonkowania funkcji państw.nadz.bud. Nadzór nad obiektami budownictwa specjalist realizowany był w ograniczonym zakresie. Organy państw.nadz.bud. w okresie międzywojennym do czasu reformy adm terenowej w 1950r. były starostowie. Zadania te wykonywały Prezydia powiatowe i wojewodowie Rad Narodowych. Zadania te nie były przekazane organowi niższego szczebla, dopiero reforma adm terenowej w 1972 – 75 r. przekazała wykonywanie zadań nadzorowi budownictwa organów adm stopnia podst.(naczelnikom, prezydentom miast). Koncepcja ta doprowadziła do sprawowania zadań nadz.bud do czynności od których organ nie mógł się uchylić – do wydawania pozwoleń, redagowania skargi. Stan taki trwał do 1990r. do czasu powrotu dualistycznej władzy adm w terenie.

18.Organizacyjna struktura państwowego nadzoru budowlanego.

Państwowy nadzór budowlany sprawują:

Minister Gospodarki Przestrzennej i budownictwa jako naczelny organ adm państwowej w sprawach nadzoru architektoniczno-budowlanego i specjalistycznego nadzoru budowlanego.

Główny Inspektor Nadzoru jako centralny organ adm państwowej, jest powoływany przez prezesa RM na wniosek Min. Gospod. Przestrzennej i Bud. Do zadań jego należą:pełni funkcję organu wyższego stopnia, w myśl kpa w stosunku do wojewodów w zakresie nadzoru architekt-bud, organów specjalistycznego nadzoru bud,prowadzi postępowanie wyjaśniające, przyczynę i okoliczności powstania katastrofy budowlanej,prowadzi centralne rejestry osób posiadających uprawnienia bud, rzeczoznawców bud, ukaranych z tyt odpowiedzialności zawodowej.

Inspektor swoje zadania wykonuje przy pomocy Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego. Organizację GUNB określa statut nadany przez Prezesa GUNB, jest organem wykonawczym działa zgodnie z zarządzeniami, wytycznymi, decyzjami i poleceniami Głównego Inspektora, który kieruje przy pomocy zastępców i dyrektorów departamentów. W zależności od potrzeb Gł.Inspektor może powoływać stałe i doraźne zespoły opiniodawcze i doradcze, określające nazwę, skład osobowy, zakres i tryb działania.

Organy nadzoru architektoniczno – budowlanego.

Terenowymi organami są: wojewoda i kierownik urzędu rejonowego. Organem I instancji jest kierownik urzędu rejonowego, gdy sprawy dotyczą uprawnień bud, rzeczoznawstwa bud i odpowiedzialności zawodowej – to organem I instancji jest wojewoda. Na podstawie ust. o samorządzie zadanie z zakresu adm. Rząd może wykonywać gmina na podstawie porozumienia pomiędzy tymi organami.

Organy specjalnego nadzoru.

Specjalistyczny nadzór bud ustanowiony został w dziedzinie obronności, bezpieczeństwa państwa, gospodarki, wodnej, morskiej, transportu i górnictwa. Nadzorem objęte są obiekty i roboty w dziedzinach w/w. Naczelnymi organami państw. są:

MON – w dziedzinie obronności,

MSW – w dziedzinie bezpieczeństwa,

Min. Transportu i Gospodarki Morskiej.

Do właściwości organu nadzoru należą sprawy w dziedzinach w/w wyłączeniem pozwoleń na budowę i rozbiórkę. Wyłączenie to nie dot. Budynków o kubaturze do 300 m3, służących do eksploatacji linii kolejowych oraz innych obiektów specjalnych służących do utrzymania ruchu, nie będących obiektami użyteczności publicznej i użytkowanych na obszarach wyznaczonych liniami ograniczającymi. Organy nadzoru specj. Obowiązane są do egzekwowania od inspektora zgody właściwego organu na projektowanie w w/w zakresie:

granic projektowanego terenu zamkniętego,

linii zabudowy oraz elewacji obiektów bud projektowanych od strony dróg publ, ulic, placów położonych poza granicami terenów zamkniętych, portów, przystani morskich,

przebiegu i charakterystyki technicznej dróg, linii komunikacyjnych oraz sieci uzbrojenia terenu itp.

19.Ogólne zasady wykonania nadzoru budowlanego.

Elementem koniecznym do wykonywania nadzoru jest kontrola. Przedmiotem kontroli są obiekty bud i wszystko co stanowi przedmiot prawa bud. Kontrola bezpośrednia dot. podmiotów prawa bud, gdy dotyczy to posiadanych przez te podmioty warunków podmiotowych. Celem kontroli jest zapobieganie powstawania stanów faktycznych nie zgodnych z prawem lub z zasadami wiedzy tech bud i kontrolowanie zaistniałych stanów za pomocą decyzji nakazujących czy zakazujących. Kontrola wykonywana jest pod względem:

zgodności zagospodarowania terenu z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego i wymaganiami ochrony środowiska,warunków bezpieczeństwa ludzi i mienia w projektach bud,zgodności rozwiązań architektoniczno-bud z przepisami – Normami Polskimi i zasadami wiedzy technicznej,właściwego wykonywania samodzielnych funkcji tech w budownictwie.

Wykonywanie kontroli wymaga wyposażenia kontrolującego w odpowiedni zespół uprawnień::

pracownicy państw. organu nadzoru mają prawo wstępu na budowy, zakładów pracy i do obiektów bud,czynności kontrolne przeprowadza się w obecności kier. budowy, kier. zakładu pracy lub w obecności wyznaczonego pracownik,

w razie nieobecności osób w/w czynności kontrolne mogą być wykonywane w obecności pełnoletniego świadka,czynności kontrolne dortyczą obiektów bud będących w zarządzie państw obcy, albo użytkowane przez przedstawicieli dyplomatycznych i konsularnych mogą być wykonywane za zgodą przedstawicieli lub osób.Organy nadzoru bud przy wykonywaniu zadań mogą żądaćod uczestników procesu bud (inwestora, zarządcy, producentów wyrobów bud informacji, o udostępnienie dokumentów związanych z prowadzeniem robót, przekazaniem obiektu, czy też dostarczenia ocen na koszt osoby zobowiązanej do ich dostarczenia.

– urzędowego potwierdzenia określonych faktów lub stanu prawnego wymaga przepis prawa,osoba ubiega się o zaświadczenie za względu na swój interes prawny w urzędowym potwierdzeniu określonych faktów lub stanu prawnego.

Przesłanką uzasadniającą odmowę wydania zaświadczenia może być niewłaściwość organu do którego skierowane zostało to żądanie. Wydając zaświadczenie organ powinien ściśle przestrzegać zakresu swej właściwości. Organ państwow. Nadzoru bud może potwierdzić stan faktyczny lub prawny tylko na podstawie przepisów prawa bud. Odmowa wydania zaświadczenia lub zaświadczenia o żądanej treści następuje w drodze postanowienia, na które służy zażalenie. Zażalenie rozpatruje wojewoda zarówno w przypadku odmowy wydania zaświadczenia przez kierownika rejonowego urzędu rządowej administracji ogólnej jak i w przypadku wykonania zadania państwowego nadzoru bud przez organy gminy.

20. Rola skargi w procesie budowlanym.

Skarga jako środek reakcji na przejawy naruszania przepisów prawa bud wykorzystywana jest dla ochrony interesu faktycznego przez os.3, dlatego, że interes prawny podlega ochronie w postępowaniu admin. Przedmiotem skargi może być zaniedbanie lub należyte wykonanie zadania przez właściwe organy albo przez ich pracowników, naruszenie praworządności,słusznych interesów obywateli, przewlekłe i biurokratyczne załatwianie spraw. Skargi mogą prowadzić do wywołania czynności nadzoru w postępowaniach admin. podejmowanych z urzędu po wyczerpaniu zwykłych środków prawnych. Skarga wniesiona przez stronę w toku post.adm. podlega rozpatrzeniu przed wydaniem decyzji.

Do organów panstw. nadzoru bud napływają skargi donoszące o istnieniu stanu niezgodnego z prawem bud naruszającego interes indywidualny, zawierające żądanie podjęcia odpowiednich czynności nadzorczych.

Do załatwienia skarg stosuje się przepisy kpa. Pisma kierowane do organów jako skarga należy odpowiednio zakwalifikować by nadać im odpowiedni tryb i formę załatwienia.

21. Tryb i środki postępowania egzekucyjnego w procesie budowlanym.

Prawne źródła egzekwowania obowiązków – organy nadzoru bud powinny czuwać nad wykonaniem obowiązków wynikających z przepisów prawa bud i wydawanych przez nie decyzji adm. W razie uchylania się zobowiązanego od wykonania obowiązku wierzyciel powinien podjąć czynności zmierzające do zastosowania środków egzekucyjnych. Źródłem obowiązków podlegających egzekucji adm są decyzje lub postanowienia organów albo przepis prawa. Źródłem takim może być wyrok sądu jeżeli tak stanowi przepis szczególny. Przepis prawa jest źródłem takich obowiązków jeżeli określa je w sposób bezpośredni, indywidualizuje zobowiązanego i wskazuje termin, sposób i miejsce ich wykonania.

Samo ustanowienie w akcie generalnym lub indywidualnym obowiązków stanowi podstawy do wszczęcia postępowania egzekucyjnego. W tym celu wierzyciel sporządza wykonawczy, który stwierdza istnienie i wymagalność obowiązków.

Organ, który wydaje decyzję lub postanowienie przy egzekucji obow. o charakterze niepieniężnym jest wierzycielem i organem egzekucyjnym. Organ państwowego nadzoru bud jest odpowiedzialny zatem za pełny tok załatwienia sprawy – od ustanowienia obowiązku do jego wykonania.

Ogólne zasady postępowania egzekucyjnego.

zasada prawnego obowiązku prowadzenia egzekucji adm,

zasada stosowania środków egzekucyjnych przewidzianych w ustawie – nie dopuszcza stosowania jakichkolwiek innych środków przymusu adm,

zasada celowości nakazuje stosowanie takiego środka egzekucyjnego, który prowadzi bezpośrednio do wykonania obowiązku,

zasada stosowania środka egzekucyjnego najmniej uciążliwego dla zobowiązanego,

zasada niezbędności postępowania egzekucyjnego – stanowi, że wszczęcie lub prowadzenie wszczętego postępowania jest niedopuszczalny, gdy obowiązek został dobrowolnie wykonany albo stał się bezprzedmiotowy,

zasada pozostawienia minimum egzystencji – ogranicza prowadzenie postępowania egzekucyjnego tylko do granic nie naruszających minimum utrzymania osoby zobowiązanej i osób pozostających na jej utrzymaniu,

zasada zagrożenia – wymaga by wszczęcie postępowania poprzedzone było zagrożeniem stosowania środków egzek. w razie niewykonania obowiązku dobrowolnie,

zasada nie konkurencyjności form przymusu państwowego – pozwala na stosowanie środków represyjnych jeżeli do wykonania obowiązku środki te mogą być stosowane tylko obok wszczętego postępowania egzekucyjnego, nie mogą zastępować środków przymusu admin,

zasada prawdy obiektywnej – dot obowiązków organu egze. Ustalenia wszystkich danych niezbędnych do prowadzenia czynności egzekucyjnych. W tym celu organ może żądać od uczestników postępowania oraz od innych organów, stosownych informacji. Odmawiający udzielenia informacji lub wyjaśnień może być ukarany grzywną,

zasada nie narażania zobowiązanego na nadmierne dolegliwości – wynika z przepisów ograniczających możliwości prowadzenia egzekucji w porze nocnej oraz w sposób narażający obwinionego na nieuzasadnione szkody.

Podmioty postępowania egzekucyjnego.

Organ egzekucyjny – organ powołany do prowadzenia postępowania egzekucyjnego. W sprawach z zakresu państwowego nadzoru bud organem egzekucyjnym jest ten organ, który wydaje decyzję nakładającą obowiązki w pierwszej instancji. Organ ten jest właściwy do prowadzenia tylko przy egzekwowaniu świadczeń o charakterze niepieniężnym.

22. Zmiana sposobu użytkowania obiektu budowwlanego.

może powodować negatywne skutki dla otoczenia, dla jego użytkowników, może prowadzić do katastrofy budowlanej. Dlatego też określony został wymóg użytkowania obiektu budowlanego zgodnie z jego przeznaczeniem, a w razie zamiaru zmiany sposobu jego użytkowania – uzyskania na to pozwolenia organu państwowego nadzoru budowlanego. Pozwolenia na zmianę sposobu użytkowania obiektu budowlanego w szczególności wymaga:

1 ) przeróbka pomieszczenia z przeznaczeniem na pobyt ludzi albo przeznaczenie do użytku publicznego lokalu lub pomieszczenia, które uprzednio miało inne przeznaczenie bądź¦ było budowane w innym celu, w tym także przeznaczenie pomieszczeń mieszkalnych na cele nie mieszkalne,

2) podjęcie albo zaniechanie w obiekcie budowlanym lub jego części działalności zmieniającej warunki bezpieczeństwa pożarowego, powodziowego lub pracy, warunki zdrowotne, higieniczno-sanitarne lub ochrony środowiska, bądź wielkość lub układ obciążeń.

Wydanie pozwolenia na zmianę sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części następuje po stwierdzeniu zgodności zamierzonej zmiany z postanowieniami planu zagospodarowania przestrzennego i przepisami, w tym techniczno-budowlanymi i obowiązującymi Polskimi Normami. Jeżeli z treści wniosku wynika, że zmiana sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części wiąże się z koniecznością wydania pozwolenia na wykonanie robót budowlanych,

23. Nakaz rozbiórki obiektu budowlanego

Jeżeli nie użytkowany zniszczony lub nie wykończony obiekt budowlany (nie będący zabytkiem) nie nadaje się do remontu, odbudowy lub wykończenia, właściwy organ wzywa właściciela lub zarządcę do rozbiórki tego obiektu i uporządkowania terenu oraz określa terminy przystąpienia do tych robót i ich ukończenia. Tryb postępowania wyjaśniającego w tych sprawach określają szczegółowo przepisy rozporządzenia wykonawczego. Jeżeli zachodzi potrzeba opróżnienia w całości lub w części budynku przeznaczonego na pobyt ludzi, bezpośrednio grożącego zawaleniem, właściwy organ jest obowiązany:

1 )nakazać, w drodze decyzji, na podstawie protokołu oględzin, właścicielowi lub zarządcy obiektu budowlanego opróżnienie bądź wyłączenie w określonym terminie, całości lub części budynku z użytkowania,

2) przesłać decyzję organowi zobowiązanemu do zapewnienia lokali zamiennych na podstawie odrębnych przepisów,

3) zarządzić: a) umieszczenie na budynku zawiadomienia o stanie zagrożenia bezpieczeństwa ludzi lub mienia oraz o zakazie jego użytkowania, b) wykonanie doraźnych zabezpieczeń i usunięcie zagrożenia bezpieczeństwa ludzi lub mienia z określeniem, technicznie uzasadnionych, terminów ich wykonania.

24.Szczególne rozw. Proceduralne w prawie budowlanym

Ustawa Prawo budowlane z 1994 r. Przyniosła też nowe, szczególne wobec przepisów k.p.a. i odmienne niż w ustawie z 1994 r. Rozwiązania proceduralne. Dotyczy to w szczególności trybu postępowania w sprawach: o wyrażenie zgody na odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych; o udzielenie aprobaty technicznej; występowania o stanowisko innych, właściwych z mocy szczególnych przepisów organów i instytucji, a także w innych sprawach.

25. Katastrofa budowlana

Katastrofą budowlaną w rozumieniu ustawy jest niezamierzone, gwałtowne zniszczenie obiektu budowlanego lub jego części a także konstrukcyjnych elementów rusztowań, elementów urządzeń formujących, ścianek szczelnych o obudowy wykopów. Postępowanie wyjaśniające w sprawie przyczyn katastrofy budowlanej prowadzi właściwy organ nadzoru architektoniczno budowlanego lub właściwy organ specj. Nadzoru budowl. W razie katastr. Budowlanej w obiekcie budowlanym kierownik budowy powinien: a) zorganizować doraźną pomoc poszkodowanym, przeciwdziałać rozszerzaniu się skutków katastrofy b) zabezpieczyć miejsce katastrofy, c) niezwłocznie zawiadomić o katastrofie właściwe organy.

26. Dopełnienie warunków koniecznych do przystąpienia do budowy:

Rozpoczęcie budowy następuje z chwilą podjęcia prac przygotowawczych, na które składają się: a) wytyczenie geodezyjne obiektów w terenie, b) wykonanie niwelacji terenu, c) zagospodarowanie terenu wraz z budową tymczasowych obiektów, d) wykonanie przyłączy do sieci infrastruktury technicznej na potrzeby budowy. O zamierzonym terminie rozpoczęcia robót budowlanych inwestor powinien zawiadomić właściwy organ co najmniej na 7 dni przed rozpoczęciem robót. Kierownik budowy powinien prowadzić dziennik budowy i umieścić tablicę informacyjną, a także odpowiednio zabezoieczyć teren budowy.

27.Przeniesienie pozwolenia na budowę.

Pozwolenie na budowę uprawnia inwestora do realizacji zamierzenia inwestycyjnego , lecz bezpośrednim przedmiotem jest obiekt budowlany. Jedynym warunkiem przy korzystaniu z pozwolenia na budowę jest posiadanie przez inwestora prawa do dysponowania nieruchomością na cele budowlane.. Wg. Art.40 organ ,który wydał pozwolenie na budowę ,jest obowiązany za zgodą strony na rzecz której decyzja została wydana do przeniesienia tej decyzji na rzecz innej osoby , jeżeli przyjmuje ona wszystkie warunki zawarte w tej decyzji oraz wykaże się prawem do dysponowania nieruchomością na cele budowlane. Organ nie może odmówić przeniesienia pozwolenia na budowę na inną osobę , jeżeli osoba ta wykaże się prawem do dysponowania nieruchomością na cele budowlane . Samo przeniesienie pozwolenia na inną osobę powoduje przeniesienie zarówno uprawnień jak i obowiązków.

28.Wstrzymanie robót budowlanych

W przypadku prowadzenia innych robót niż budowa właściwy organ państwowego nadzoru budowlanego wydaje postanowienie o wstrzymaniu robót budowlanych , wykonywanych :

1)Bez wymaganego pozwolenia lub zgłoszenia

2)W sposób mogących spowodować zagrożenie bezpieczeństwa ludzi lub mienia , bądź środowiska

3)W sposób istotnie odbiegający od ustaleń i warunków określonych w pozwoleniu na budowę lub przepisach

W treści postanowienia należy podać przyczyny wstrzymania robót oraz ustalić wymagania dotyczące niezbędnych zabezpieczeń. Na postanowienie to służy zażalenie wnoszone w trybie określonym w k.p.a.

Obowiązki określone w postanowieniu podlegają egzekucji administracyjnej. Postanowienie to ma charakter aktu doraźnego , traci ważność po upływie 2 miesięcy od dnia doręczenia. W tym terminie organ powinien wydać decyzję:

-nakazującą zaniechania dalszych robót bądź rozbiórki obiektu lub jego części

-określającą czynności , jakie należy wykonać w celu doprowadzenia wykonanych robót do stanu zgodnego z prawem i uzyskaniem pozwolenia na ich wznowienie oraz określające termin wykonania tych czynności.

W razie niewykonania czynności określonych w decyzji organ wydaje nakaz zaniechania robót lub rozbiórki obiektu. Jeżeli roboty polegają na rozbiórce obiektu budowlanego , organ może nakazać doprowadzenie obiektu do stanu poprzedniego. Organ nie może posłużyć się postanowieniem o wstrzymaniu robót budowlanych przy stwierdzeniu budowy bez wymaganego pozwolenia lub zgłoszenia .Organ powinien wydać bezpośrednio nakaz rozbiórki obiektu lub jego części bez potrzeby podejmowania czynności procesowych dotyczących samego obiektu budowlanego.

Organy wydają 3 akty administracyjne:

1)postanowienie o wstrzymaniu robót

2)decyzję nakazującą zaprzestanie wykonywania robót lub rozbiórkę obiektu budowlanego albo wykonanie określonej czynności w oznaczonym terminie niezbędnych do dalszego prowadzenia robót

3)decyzję nakazującą zaniechanie dalszych robót lub rozbiórkę obiektu budowlanego z powodu niewykonania w terminie nakazanych czynności

Postanowienie o wstrzymaniu robót budowlanych jest aktem wszczynającym postępowanie i choć tworzy obowiązek podlegający egzekucji adm. nie jest aktem rozstrzygającym sprawę co do jej istoty. Takim aktem jest wydana następnie decyzja przesądzająca o dalszych losach realizowanego zamierzenia inwestycyjnego , bądź nakazująca usunięcie braków lub wad , które stały się przyczyną wstrzymania robót.

29.Miejsce w systemie prawnym prawa budowlanego.

Precyzyjne określenie prawa budowlanego nie jest łatwe. W nauce prawa nie ma jednoznacznej i wyczerpującej definicji . Prawo budowlane bywało używane w różnych zakresach:

1.W okresie obowiązywania starego prawa pojęcie było odnoszone do samego teksty ustawy z 24 października 1974r. , ściśle do norm zawartych w tej ustawie . Art. 1 ust 1 ustawy z 74r. stanowił: “ ustawa normuje działalność obejmującą sprawne korzystanie z terenu zgodnie z ustaleniami w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego , projektowaniem , budową , utrzymaniem i rozbiórką obiektów budowlanych oraz określa zasady działania organów adm. państwowej w tych dziedzinach”.

2.Inaczej reguluje zakres prawa budowlanego ustawa z 7 lipca 1994r. Przez prawo budowlane rozumiano zespół wszystkich norm prawnych dotyczących regulacji procesu budowlanego oraz obowiązującej poprzednio ustawy o planowaniu przestrzennym z 74r. oraz innych ustaw , które normowały gospodarkę gruntami , ustalały granice gruntów przeznaczonych pod skoncentrowane budownictwo jednorodzinne, podziału nieruchomości.

3………… prawo budowlane było rozumiane jako całokształt przepisów prawnych związanych z dziedziną budownictwa. Do tak szeroko rozumianego prawa budowlanego można by było zaliczyć jeszcze przepisy prawa cywilnego , które normowały stosunki zobowiązaniowe w procesie inwestycyjnym.

 

By akte

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *